بست‌های فلزی

مطابق پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ بست‌‌های فلزی آماده شرکت جهت اتصال دیوار به سازه (فلزی یا بتنی) و سقف قابل استفاده می‌باشد.

جهت درگیر نمودن بست فلزی با بلوک‌ها از میخ‌های فولادی با طول مناسب باید استفاده نمود.

استفاده از این بست جهت اتصال دیوار جدید با دیواری از جنس دیگر یا مشابه توصیه می‌شود.

بست فلزی